Lenin Communist Party

Contact Us

Party Office
20, Bharathinagar,
Alagappapuram,
Karaikudi –630003,
Tamil Nadu