Jai Bharat Samanta Party

Contact Us

Party Office
A-36/54-V-1, Samanata Shakti Bhawan,
Kajjakpura, Koniya Road, Varanasi,
Uttar Pradesh.